Website Henk Gols googleb22ff19820e4ba6e.html

Stichting Ontcommer

ANBI informatie

Stichting Ontcommer (statutaire naam),
ook bekend als 'Zaterdagmiddag in de Stevenskerk'


RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 810411131
Correspondentieadres:
Zevenheuvelenweg 61 6571 CH Berg en Dal

De stichting heeft ten doel:
Het in Nijmegen en omgeving voor een breed publiek toegankelijk maken van de schatten aan muziek, kunstzinnige verbeelding en spiritualiteit die in kerkelijk-liturgische tradities liggen opgeslagen alsmede het actualiseren van deze artistieke en religieuze kwaliteit ter inspiratie van mensen hier en nu.

De hoofdlijnen van het beleidsplan treft u aan in het hieronder vermelde Beleidsplan 2017-2018.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mr Caroline A. Hoving-Boot, voorzitter
Dr Mathé J.J. Prick, secretaris
Dr Michiel Schokking, penningmeester 

Conform artikel 3.6 van de statuten van de stichting genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen directie en evenmin personeel.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten treft u aan in de hieronder vermelde Activiteitenverslag.

De Financiële verantwoording bevat de bijgevoegde balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 alsmede een toelichting.

Vanwege de ANBI de status van de Stichting is een periodieke schenking of gift (vanaf een drempel) geheel aftrekbaar (zie www.belastingdienst.nl onder ANBI).